Edukacja dla przyszłości


„Edukacja dla przyszłości”

 

Projekt zaadresowany został do uczniów i nauczycieli wszystkich szkól w Gminie Bobrowo. Wsparcie dla uczniów to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, a wsparcie dla nauczycieli
to szkolenia i studia podyplomowe. Ponadto w projekcie zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i sprzęt, które zasilą zaplecza dydaktyczne szkół, a głównie pracowni przedmiotowych.
Projekt „Edukacja dla przyszłości” wspófinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 (Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne).
Wartość projektu 1 962 458,40 zł (dofinansowanie UE 1 668 089,64 zł, wkład własny Gminy Bobrowo 294 368,76 zł). Projekt w Gminie Bobrowo będzie realizowany do 31 lipca 2023 r.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowo poprzez:
 dodatkowe zajęcia z rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych dla 360 uczniów,
 szkolenia oraz studia podyplomowe dla 58 nauczycieli,
 doposażenie 5 szkół w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
 doposażenie pracowni przedmiotowych w 5 szkołach,
 objęcie 100 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i uczniów młodszych pracą indywidualną,
 doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi,
 realizacja zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w SP B i SP K.
Głównymi rezultatami projektu będą:
 nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych po opuszczeniu programu przez 288 uczniów,
 uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 53 nauczycieli.
Otwarty charakter rekrutacji oznacza, że rekrutacja jest prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie równych szans, w tym równości płci. Jedna osoba (uczeń/uczennica) może być objęta więcej niż 1 formą wsparcia.

 

Zapraszamy Uczniów i Uczennice
do składania dokumentów rekrutacyjnych i deklarowania chęci uczestniczenia
w następujących typach zajęć zaczynających się od września 2019 r.:

 

- zajęcia rozwijające logiczne myślenie poprzez gry logiczne (koło szachowe),

- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- bezpieczny świat cyfrowych możliwości – zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe zuwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikającymi z tego tytułu zagrożeniami,
- nauka programowania i kodowania,
- zajęcia rozwijające z języka angielskiego.

Udział uczniów i nauczycieli w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kursy/studia podyplomowe w projekcie "Edukacja dla przyszłości"

 

W projekcie „Edukacja dla przyszłości” zaplanowne zostały kursy/studia podyplomowe dla nauczycieli zgodnie z przedłożonymi przez Dyrektorów szkół diagnozami zapotrzebowania. Ich realizacja zaplanowana została od miesiąca lutego 2020 roku. W celu wyłonienia uczestników kursów/studiów podyplomowych, proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników kursów/studiów podyplomowych w projekcie „Edukacja dla przyszłości”.

Rekrutacja uczestników kursów/studiów podyplomowych potrwa do dnia 30 września 2019 r. Proszę o dostarczenie we wskazanym terminie do biura projektu w Urzędzie Gminy w Bobrowie następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu,
2) oświadczenie uczestnika projektu,
oraz dodatkowo:
3) dokument zawierający imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego swój udział w projekcie, w którym zawarta zostanie informacja o posiadanych przez niego kwalifikacjach oraz stażu pracy.

Druki dokumentów rekrutacyjnych nauczyciele mogą pobierać w biurze projektu/sekretariacie szkóły. Dodatkowo druki dokumentów rekrutacyjnych wraz z informacją o kursach/studiach podyplomowych nauczycieli w projekcie „Edukacja dla przyszłości" są zamieszczone na stronie internetowej szkoły w linkach poniżej.

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-uczestnika-projektu
[pobierz] 0.1 MB regulamin-rekrutacji
[pobierz] 0.1 MB 2019_08_31_formularz-zgloszeniowy---sp-k
[pobierz] 0.1 MB 2019_08_31_inf
[pobierz] 0.1 MB 2019_08_31_zestawienie-szkolen---sp-k